19-20/2: VNSO trình diễn tác phẩm của Mendenlssonhn

1gom