Sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu đầu tư

Trái phiếu phát hành đợt này với kỳ hạn 5 năm, 10 năm, có mệnh giá 5 triệu, 10 triệu và 50 triệu đồng, tiền gốc trái phiếu thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi trả trước hàng năm
(Theo Thời Báo Ngân Hàng)

1gom