Doanh nghiệp FDI chuyển sang công ty cổ phần được lên sàn

Bộ cũng đang soạn thảo những quy định về việc cho phép nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài được đầu tư vào dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ phân phối trong nước và thu hẹp danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài mua để xuất khẩu.
TBKT

1gom