HACISCO chuẩn bị lên sàn

Công ty giải trình và công bố chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả, cùng những rủi ro tương ứng vào bản cáo bạch (do tỷ lệ nợ của HACISCO rất cao và đặc điểm của ngành xây lắp có nhiều rủi ro). Đối với công tác quản lý tài chính, nhất là việc hạch toán kế toán, cần sớm khắc phục tồn tại để có thể thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, tức thời và theo đúng yêu cầu của một đơn vị niêm yết.
HACISCO phải liên hệ với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM, xác định danh sách cổ đông và chuẩn bị làm thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phiếu để niêm yết. Ủy ban Chứng khoán đề nghị công ty xây dựng một quy trình công bố thông tin nội bộ và chỉ định người chịu trách nhiệm công bố theo hướng dẫn của Trung tâm. Sau khi được cấp phép, công ty phải thông báo ngay việc đăng ký lại cổ phiếu để niêm yết trên 5 số báo ngày liên tiếp của 1 tờ báo trung ương và 1 tờ báo thuộc TP HCM.
HACISCO, tiền thân là Công ty Xây lắp Bưu điện trực thuộc Bưu điện Hà Nội, được cổ phần hóa tháng 7/2000. Với số vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2001 là 11,5 tỷ đồng, đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình của ngành bưu điện. Doanh thu năm 2001 của công ty đạt 49,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,2 tỷ đồng.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)

1gom