Phê duyệt chương trình cải cách hành chính nhà nước 2001-2010

Theo đó, mục tiêu chung của chương trình tổng thể là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
(Theo TTXVN)

1gom