Thêm một loại trái phiếu được niêm yết

Số lượng trái phiếu niêm yết là 1,15 triệu đơn vị, với tổng giá trị 115 tỷ đồng.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,18%/năm trả trước hàng năm, cố định vào ngày 16/4. Trường hợp đến hạn trả lãi, người sở hữu trái phiếu không đến nhận thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không được tính nhập gốc.
Ngày đáo hạn của trái phiếu là 16/4/2018.
K.D.

Close [X]
1gom
1gom