Có thể tăng mức thuế đất ở

Theo một quan chức Bộ Tài chính, số thu thuế đối với đất ở, đất xây dựng công trình… sau khi tăng có thể đạt từ 900 đến 1.000 tỷ đồng, cao hơn so với dự toán thu của năm 2001 khoảng 550-650 tỷ đồng.
Phần vượt thu này sẽ dùng để bù đắp vào khoản giảm thu của thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính có dự tính mở rộng diện miễn, giảm thuế đất loại này, thay vì chỉ miễn và giảm thuế cho đất trồng lúa và cà phê như hiện nay.
Đầu Tư

1gom