Điều kiện mở văn phòng đại diện ở nước ngoài

Điều kiện mở văn phòng đại diện ở nước ngoài
Trả lời:
1. Theo Nghị định 48/1999/NĐ-CP quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, để thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, doanh nghiệp làm hồ sơ gửi lên sở thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị, nêu rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp; mục đích, nội dung hoạt động, thời gian dự kiến hoạt động; địa điểm dự kiến của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại nước ngoài.
– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.
2. Giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp có quyền quyết định số người lao động tại văn phòng đại diện của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp có quyền thuê người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc, kể cả làm trưởng văn phòng. Việc bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện hoặc chi nhánh phải được làm thành văn bản.
Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động du lịch thì trưởng đại diện hoặc trưởng chi nhánh phải là người của doanh nghiệp hoặc người có quốc tịch Việt Nam.
3. Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở nước ngoài cũng cần tham khảo pháp luật nước sở tại.
AH&Law On Line

1gom