Hàng mẫu không phải chịu thuế nhập khẩu

Trả lời:
Theo Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ ngày 2/11/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài, công ty của bạn được phép nhập khẩu hàng mẫu để gia công.
Hàng mẫu, về hình thức phải thể hiện rõ là chỉ sử dụng được vào mục đích làm mẫu để gia công sản phẩm. Ví dụ, nếu gia công giầy thì chỉ nhập giầy một bên hoặc cả đôi nhưng đã bị đục lỗ; sản phẩm có in rõ chữ thể hiện là hàng mẫu, nếu không người gia công hoặc hải quan phải đóng dấu hoặc viết lên sản phẩm chữ “hàng mẫu” khi kiểm tra hàng. Bộ chứng từ lô hàng khi làm thủ tục hải quan phải thể hiện rõ là hàng mẫu.
Số lượng hàng mẫu cho một mã hàng là đơn chiếc. Trường hợp gia công ở nhiều nơi, cần số lượng nhiều hơn thì doanh nghiệp phải có văn bản giải trình hải quan nơi theo dõi hợp đồng gia công. Hải quan sẽ xem xét giải quyết cho phù hợp nhưng tối đa không quá 5 chiếc cho một mã hàng.
Hàng mẫu để làm gia công không phải nộp thuế nhập khẩu.
Đầu Tư.

1gom