REE lãi 8,4 tỷ đồng trong quý I

Theo thông báo này, kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2001 của REE thể hiện trên các chỉ tiêu như sau:
Đơn vị tính: đồng.

Tổng doanh thu 75.413.592.732
Các khoản giảm trừ 1.922.455.942
1. Doanh thu thuần 73.491.136.790
2. Giá vốn hàng bán 57.279.734.505
3. Lợi nhuận gộp 16.211.402.285
4. Chi phí bán hàng gián tiếp 1.179.320.499
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.925.350.635
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9.106.731.151
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính 1.031.233.496
8. Lợi nhuận bất thường 117.061.796
9. Tổng lợi nhuận trước thuế 10.255.026.443
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 842.965.550
 Lợi nhuận sau thuế 8.412.060.893

T.X.

1gom