Văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm quá chặt

Vấn đề bức xúc nhất là quy định đối với doanh nghiệp cổ phần kinh doanh bảo hiểm. Ông Trịnh Minh Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm xăng dầu (Pijico) cho rằng các nghị định này can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Như chuyện bổ nhiệm, thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc, theo Điều 14, Nghị định 42/2001/NĐ-CP, phải có sự chấp thuận của Bộ Tài chính, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (với doanh nghiệp nhà nước). Điều này mâu thuẫn với điều lệ của công ty cổ phần vì chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần do đại hội cổ đông bầu.
Quy định về vốn pháp định với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (70 tỷ đồng) và phi nhân thọ (140 tỷ đồng) gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. TS Trương Mộc Lâm, Tổng giám đốc Bảo Việt, cho rằng nhà nước nên tìm cách tháo gỡ, bởi các doanh nghiệp này dù vốn nhỏ nhưng tình hình kinh doanh vẫn tốt. Công ty cổ phần Bảo Long hiện có vốn 22-24 tỷ đồng, trong 3 năm phải thành 70 tỷ đồng là cả một vấn đề không đơn giản. Theo phân tích của ông Lâm, doanh nghiệp Việt Nam rất thiếu vốn và với xu thế này chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài mới háo hức xin đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm. Theo phân tích của các chuyên gia, bản thân quy định về việc chuyển nhượng cổ phần công ty bảo hiểm phải được sự đồng ý của Bộ Tài chính cũng đi ngược với Luật Doanh nghiệp, bởi theo đạo luật này, phải thuộc về quyền của các cổ đông.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm khẳng định, kinh doanh bảo hiểm là loại hình kinh doanh có điều kiện, do đó các doanh nghiệp phải chịu sự điều chỉnh trước tiên của Luật Kinh doanh bảo hiểm, sau đó mới là Luật Doanh nghiệp. Vấn đề vốn pháp định đã được nghiên cứu đặt trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Quy định mức vốn pháp định cao gấp 3 lần so với trước là nhằm nâng cao khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bảo hiểm, khai thác tốt tiềm năng bảo hiểm của nền kinh tế, xã hội. Việc tăng vốn trong 3 năm để đạt mức quy định có nhiều cách và doanh nghiệp có khó khăn sẽ được nhà nước hỗ trợ.
(Theo TBKTVN)

1gom