Rút 200 triệu đồng từ ngân hàng bằng giấy tờ giả

Tháng 5/2001, biết trong tài khoản của Công ty có gần 450 triệu đồng, Hồng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 17/5, Hồng lập giấy uỷ nhiệm chi trả 100 triệu đồng cho Xí nghiệp Xây lắp 34, với chữ ký giả của kế toán trưởng Nghiêm Văn Hào và Giám đốc Đoàn Văn Thận. Sau đó, Hồng tới gặp Giám đốc Xây lắp 34 Trương Quang Thành đề nghị được nhận tiền qua tài khoản của công ty này. Thấy phiếu uỷ nhiệm chi giả không bị ngân hàng phát hiện, Hùng nhờ Thành đi rút tiền.
Một tháng sau, ngày 29/6/2001, Hồng lập tiếp phiếu uỷ nhiệm chi giả với nội dung tương tự, và nhờ Thành rút hộ 100 triệu đồng. Cả hai lần làm giả chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng, Hồng đều qua mặt được bộ phận văn thư khi xin dấu.
Để không bị phát hiện sau hai lần rút tiền, Hồng làm giả chữ ký, con dấu của giám đốc và kế toán Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Tĩnh vào phiếu đối chiếu số dư tài khoản giữa Công ty Cơ giới và ngân hàng.
Đến lần thứ ba, với thủ đoạn làm giả tương tự, Hồng đến rút 127 triệu đồng thì bị phát hiện.
(Theo Pháp Luật)

1gom