Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá X

Dự kiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính và Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2001; nghe Chính phủ báo cáo việc tham gia Công ước Viên năm 1969 về Luật Điều ước quốc tế. Ủy ban sẽ cho ý kiến về một số dự án luật đã chỉnh lý để trình Quốc hội: Dự án Luật Hải quan; Dự án Luật Di sản văn hoá, Dự án Luật Giao thông đường bộ, Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Dự án Luật Bảo hiểm xã hội.
Về công tác ban hành pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Dự án Pháp lệnh Phí và lệ phí, Dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Ba pháp lệnh dự kiến được thông qua tại phiên họp này là: Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (sửa đổi), Pháp lệnh Tổ chức Luật sư, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
(Theo Tạp Chí Nghiên Cứu Lập Pháp)

1gom