Danh sách nội các mới ở Afghanistan

a1-1348674220_480x0.jpg
Bốn đại diện ký bản thoả hiệp.

Dưới đây là thứ tự công việc họ sẽ đảm nhận, tên, sắc tộc và phái đoàn mà họ đại diện:
Chủ tịch
Hamid Karzai. Pashtun. Nhóm Rome.
Đồng phó chủ tịch
Phụ trách về công tác phụ nữ: Sima Samar (nữ). Hazara. Nhóm Rome.
Quốc phòng: Mohammad Qassem Fahim. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Kế hoạch: Muhammad Mohaqqeq. Hazara. Liên minh phương Bắc.
Nước và Điện: Shaker Kargar. Uzbekistan. Liên minh phương Bắc.
Tài chính: Hedayat Amin Arsala. Pashtun. Nhóm Rome.
Thành viên
Ngoại giao: Abdullah. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Nội vụ: Younous Qanooni. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Thương mại: Seyyed Mustafa Kazemi. Shiite. Liên minh phương Bắc.
Khai khoáng và Công nghiệp: Muhammad Alem Razm. Uzbekistan. Liên minh phương Bắc.
Công nghiệp nhỏ: Aref Noorzai. Pashtun. Liên minh phương Bắc.
Thông tin và Văn hoá: Raheen Makhdoom. Shiite. Nhóm Rome.
Viễn thông: Abdul Rahim. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Việc làm và công tác xã hội: Mir Wais Sadeq. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Hajj (Phụ trách về những cuộc hành hương): Mohammad Hanif Hanif Balkhi. Shiite.
Thương binh và Tàn tật: Abdullah Wardak. Pashtun. Liên minh phương Bắc.
Giáo dục: Ghulam Muhammad Yailaqi. Hazara. Nhóm Rome.
Cao học: Sharif Faez. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Y tế: Suhaila Seddiqi (nữ) Tajikistan. Tham dự độc lập .
Công tác quần chúng: Abdul Khaliq Fazal. Tajikistan. Nhóm Rome.
Phát triển nông thôn: Abdul Malik Anwar. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Phát triển đô thị: Abdul Qadir. Pashtun. Liên minh phương Bắc.
Tái thiết: Muhammad Amin Farhang. Shiite. Nhóm Rome.
Giao thông: Sultan Hamid Sultan. Hazara. Liên minh phương Bắc.
Công tác hồi hương người tị nạn: Enayatullah Nazeri. Tajikistan. Liên minh phương Bắc.
Nông nghiệp: Seyyed Hussein Anwari. Shiite. Liên minh phương Bắc.
Thủy lợi: Mangal Hussein. Pashtun. Nhóm Peshawar.
Tư pháp: Abdul Rahim Karimi. Uzbekistan. Liên minh phương Bắc.
Hàng không và Du lịch: Abdul Rehman. Nuristan. Nhóm Rome.
Công tác biên giới: Amanullah Zadran. Pashtun. Nhóm Rome.
Bá Thuỳ (theo The Guardian)

1gom