Nghị định mới về thu sử dụng vốn ở DNNN

Theo Dự thảo, khoản thu sử dụng vốn nhà nước sẽ được điều chỉnh giảm xuống theo tỷ lệ 1,8%/năm (0,15%/tháng) so với 2,4-6%/năm như hiện nay. Dự thảo cũng sửa đổi lại thứ tự phân phối lợi nhuận sau thuế hiện hành theo hướng tăng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cho doanh nghiệp.
Dự thảo được phê duyệt sẽ thay thế Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chế độ thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước và sửa đổi Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ về chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
(Theo Thời Báo Kinh Tế VN, 28/2).

1gom