Thiếu hướng dẫn về chuyển đổi hợp tác xã

Theo các chuyên gia thuộc Ban Kinh tế Trung ương, sở dĩ có tình trạng trên là vì một hợp tác xã cần phải làm đủ 7 loại giấy tờ mới được đăng ký kinh doanh, trong khi để thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, chỉ cần 3 loại giấy tờ. Ngoài ra, 6/9 chính sách quan trọng được quy định trong Nghị định 15/CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã và Nghị định 16/CP về chuyển đổi kinh doanh hợp tác xã (đều ban hành năm 1997) đến nay vẫn chưa có hướng dẫn, 3 chính sách đã có hướng dẫn thì nay lại chưa được thực hiện.
(Theo Đầu Tư)

1gom