“Chuẩn hóa” việc công bố thông tin trên TTCK

Đây là hướng dẫn về việc thực hiện công bố thông tin ở các công ty có cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam, vừa được Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM ban hành. 
Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư chứng khoán, cần phải nâng cấp mức độ “chuẩn hóa” quy định về công bố thông tin để đảm bảo được sự công bằng giữa các nhà đầu tư. 
(Theo Tuổi Trẻ)

1gom