9 điều cán bộ hải quan không được làm

1. Các văn bản quy phạm pháp luật thiết yếu liên quan đến hoạt động hải quan phải công khai; không được từ chối hướng dẫn, trả lời các yêu cầu hợp lý của khách hàng thuộc chức năng, nhiệm vụ của hải quan.
2. Không vì vụ lợi cá nhân và tình cảm riêng mà làm không đúng quy định của pháp luật, của ngành hải quan.
3. Không lợi dụng chức quyền, nhiệm vụ được giao mà gây phiền hà, sách nhiễu để nhận tiền, quà biếu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động XNK.
4. Không làm sai chức trách, đùn đẩy nhiệm vụ, làm việc cầm chừng để kéo dài thời gian giải quyết công việc.
5. Không có lời nói và hành vi thiếu văn minh, lịch sự ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
6. Không uống, say rượu, bia trong giờ làm việc. Không đánh bạc hoặc có hành vi trái với phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
7. Không được từ chối sự phân công nhiệm vụ của tổ chức.
9. Không vì tham vọng chức quyền hoặc tham vọng khác mà gây rối, mất ổn định và đoàn kết nội bộ. Không được viết đơn thư mạo danh, nặc danh.
Văn bản này thay thế quyết định ngày 14/9/1994 của Tổng cục Hải quan.
SGGP, 24/3

1gom