Chạy ngay đi! Đừng nhìn em nó nữa, sẽ bị thôi miên đấy

1gom